זוהר

זוהר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 191 מקורות עבור זוהר. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 [דף טו עמוד א] בראשית בריש (נ"א בראשית בחכמתא דמלכא גליף וכו') הורמנותא דמלכא גליף גלופי (נ"א גליפו) בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא ונפיק גו סתים דסתימו מרישא (נ"א מרזא) דאי"ן סו"ף קוטרא (פי' עשן) בגולמ...

2

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 [דף נט עמוד ב] פרשת תולדות נח אלה תולדות נח רבי חייא פתח (ישעיה ס') ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר זכאין אינון ישראל דמשתדלי באורייתא וידעי ארחין דאורייתא דבגינה יזכון לעלמא ...

3

זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך

 פרשת לך לך לך לך מארצך וגו' ר' אבא פתח ואמר (ישעיה מ"ו) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, שמעו אלי אבירי לב כמה תקיפין לבייהו דחייביא דחמאן שבילי ואורחי דאורייתא ולא מסתכלן בהו ולבייהו תקיפין דלא מהדרי...

4

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

 [דף צז עמוד א] פרשת וירא אליו רבי חייא פתח (שיר ב') הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, הנצנים נראו בארץ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, יהב בארעא כל חילא דאתחזי לה וכלא הוה בארעא ולא אפ...

5

זוהר כרך א (בראשית) פרשת חיי שרה

 [דף קכא עמוד א] פרשת ויהיו חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים ר' יוסי פתח ואמר (יונה א') וישאו את יונה ויטילוהו אל הים ויעמוד הים מזעפו הכא אית לאסתכלא מאי טעמא ארעישת ימא עליה דיונה ו...

6

זוהר כרך א (בראשית) פרשת תולדות

 פרשת ואלה תולדות יצחק ואלה תולדות יצחק וגו', פתח ר' חייא ואמר (תהלים ק"ו) מי ימלל גבורות יי' ישמיע כל תהלתו, ת"ח כד בעא קודשא בריך הוא וסליק ברעותא קמיה למברי עלמא הוה מסתכל באורייתא וברא ליה ובכל עוב...

7

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויצא

 פרשת ויצא יעקב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ר' חייא פתח ואמר (קהלת א') וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם האי קרא אוקמוה, אבל וזרח השמש דא יעקב כד הוה בבאר שבע, ובא השמש כד אזל לחרן דכתיב ו...

8

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישלח

 פרשת וישלח יעקב וישלח יעקב מלאכים וגו', רבי יהודה פתח (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך האי קרא אוקמוה חברייא, דהא בשעתא דבר נש אתי לעלמא מיד אזדמן בהדיה יצר הרע דאיהו מקטרג ליה לבר נש תדי...

9

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 פרשת וישב יעקב וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, רבי חייא פתח ואמר (תהלים ל"ד) רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יי' ת"ח כמה מקטרגין אית ליה לב"נ מיומא דקודשא בריך הוא יהב ביה נשמתא (ד"א ל"ג לב"נ) (לאתקי...

10

זוהר כרך א (בראשית) פרשת מקץ

 פרשת ויהי מקץ ויהי מקץ רבי חייא פתח ואמר (איוב כ"ח) קץ שם לחשך ולכל תכלית הוא חוקר אבן אפל וצלמות, האי קרא אתמר, קץ שם לחשך דא איהו קץ דשמאלא דאיהו שאט בעלמא ושאט לעילא וקיימא קמי קודשא בריך הוא ואסטי...

1234567891011121314151617181920