טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

טור אורח חיים הקדמה

 ברוך ה' אלהי ישראל אשר לו הגדולה והגבורה. לו נאה שיר ושבחה הלל וזמרה. עוז וממשלה. על כל אלהים מאוד נעלה. אם אומר אשמיע כל תהלתו ואהללה. לא אוכל כי אין בלשוני מלה. וכי הוא מרומם על כל ברכה ותהלה. ולו ד...

2

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן א

 יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים א ] א ) פרט ארבעה דברים בעבודת הבורא יתברך והתחיל בעז כנמר ב ) לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים אדם חפץ...

3

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ב

 וימהר לקום בזריזות ולא ילבש מיושב אלא יקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב ונמצא כשיקום שהוא מכוסה א ) כמו שהיה מתפאר רבי יוסי מעולם לא ראו קורות ביתי שפת חלוקי ב ) ואל יאמר הנני בחדרי חדרים...

4

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ג

 א ) ובכניסתו לבית הכסא יאמר ב ) התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני ג ) המתינו לי עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם וכן יאמר בכל פעם שיכנס ויהא צנוע בבית הכסא ולא יגלה עצמו ע...

5

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ד

 א ) וירחץ בנקיון כפיו ויברך בא"י אמ"ה אקב"ו על נטילת ידים וידקדק לערות עליהם שלשה פעמים מפני שרוח רעה שורה על הידים קודם נטילה ואינה סרה עד שיערה עליהם ג"פ ועל כן צריך למנוע מהגיע בידו קודם נטילה ב ) ...

6

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ה

 א ) ויכוין בברכותיו פירוש המלות שמוציא מפיו ( א ) ובהזכירו השם יכוין פי' קריאתו באל"ף דל"ת לשון אדנות שהוא אדון הכל ויכוין עוד פי' כתיבתו ביו"ד ה"א לשון הוי"ה שהוא היה והוה ויהיה ובהזכירו אלהים יכוין ...

7

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ו

 ויברך ברכת אשר יצר וכו' חלולים חלולים א ) ולא יאמר חללים חללים רמז לדבר חלולים חלולים עולה רמ"ח כחשבון איברי האדם ( א *) עיין בפ"ו דאהלות ושם מונה כל רמ"ח איברים שבאדם ב ) אי אפשר להתקיים כדאיתא במס' ...

8

טור אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבוקר סימן ז

 וכל היום כשעושה צרכיו י"א שלקטנים א ] א ) מברך אשר יצר ב ) ולגדולים ענט"י וי"א שבין לגדולים בין לקטנים מברך ענט"י ואשר יצר ג ) דכיון שצריך לומר אשר יצר שהוא דבר של קדושה צריך לברך ענט"י וכ"ש אם רוצה ב...

9

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן ח

 הלכות ציצית: ומיד אחר נטילת ידיו א ) יתעטף בציצית מעומד וסדר עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים א ] ב ) שהיא עטיפה גמורה ובעל העיטור כתב דלא בעינן כולי האי אלא כדרך בני אדם שמתכסין בכסותן ועסוקין במ...

10

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן ט

 א ) כל מיני בגדים חייבין בציצית ב ) וציצית של צמר או של פשתים פוטר כל המינין ג ) אבל שאר מינין כגון של משי או צמר גפן אינן פוטרין אא"כ יהא הציצית ממין הטלית: ד ) וכתב הרמב"ם שצריך לעשות הציצית מצבע הט...

1234567891011121314151617181920