מפרשי הירושלמי

מפרשי הירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1327 מקורות עבור מפרשי הירושלמי. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

קרבן העדה מסכת ביצה פרק א

 הלכה א [דף א עמוד א]   מתני' לא תאכל . בו ביום בגמ' מפרש טעמא: גמ' מוכנת היא . הביצה ע"ג אמה דסובר סתם תרנגולת לאכילה עומדת כדלקמן ולאו מוקצה היא דבעודה בתוך מעיה אם נשחטת האם היתה נאכלת: נעשית . כדבר...

2

קרבן העדה מסכת ביצה פרק ב

 הלכה א מתני' לא יבשל בתחלה . להיות תחלת בישולו ועיקרו לשום שבת אלא לשום י"ט יהא תחלת בישולו ומה שמותיר יהא לשבת: ועושה תבשיל מעי"ט . לשם עירובי תבשילין: אכלו או שאבד . אותו תבשיל שבישל בערב שבת קודם ש...

3

קרבן העדה מסכת ביצה פרק ג

 הלכה א מתני' אין צדין דגים . אע"ג דשחיטה ואפיי' ובישול מאבות מלאכות הן והותרו לצורך י"ט צידה דמיא לקצירה וקצירה לא הותרה ביום טוב: ביברין של דגים . הן בריכות מים שהדגים מתגדלים שם. ביברין של חיה הן קר...

4

קרבן העדה מסכת ביצה פרק ד

 הלכה א מתני' ממקום למקום . בתוך התחום או על ידי עירוב: לא יביאם וכו' . לתת שלשה או ארבעה כדים לתוך סל או קופה וישאם משום דנראה כמעשה דחול: אבל מביא הוא על כתפו לפניו . אחת או שתים דמוכח דלצורך י"ט הוא...

5

קרבן העדה מסכת ביצה פרק ה

 הלכה א מתני' משילין פירות דרך ארובה . מי שיש לו פירות או תבואה שטוח על גגו להתייבש וראה גשמים מטשטשין ובאים התירו לו לטרוח ולהשליך דרך ארובה שבגג והן נופלים לארץ דליכא טירחא יתירא: ומכסין את הפירות . ...

6

קרבן העדה מסכת גיטין פרק א

 הלכה א [דף א עמוד א]   מתני' המביא גט ממדינת הים . לאו דוקא מדינת הים דרחוק מא"י אלא סימנא בעלמא נקט כל הנך מקומות דדמיין למדינת הים שאין שיירות מצויות ואינן בדקדוקי גיטין בכלל הזה: צריך שיאמר בפ"נ וב...

7

קרבן העדה מסכת גיטין פרק ב

 הלכה א מתני' המביא. בפני נחתם חציו . אחד מן העדים חתם בפני: אחד אומר בפני נכתב וכו' פסול . כשהגט יוצא מתחת יד אחד שהוא מביאו ואין חבירו שליח בהבאתו מש"ה פסול דלשליח אצרכוהו רבנן למימר תרווייהו אבל אם ...

8

קרבן העדה מסכת גיטין פרק ג

 הלכה א מתני' כל הגט . קול סופרים כותבי גיטין: יותר מיכן . בגמרא מפרש מאי יתרא דכולהו: [דף יד עמוד ב]   ונמלך . וחזר בו מלגרשה: גדולה וקטנה . לאו דוקא: כתוב לאיזה שארצה אגרש וכו' פסול . דלא אמרינן הובר...

9

קרבן העדה מסכת גיטין פרק ד

 הלכה א מתני' השולח. והגיע . והשיג בשליח שלא היה מתכוין לרדוף אחריו להשיגו אלא שנשתהה השליח בדרך והיה לו לזה דרך לשם וראהו וביטל הגט אפ"ה בטל ולא אמרינן לצעורא קמיכוין שאם בדעתו לבטלו הי' רודף אחריו: א...

10

קרבן העדה מסכת גיטין פרק ה

 הלכה א מתני' הניזקין שמין להן . נזקן וגובין דמי נזקן בעידית שבנכסי המזיק שנוח לו לאדם לגבות מועט מקרקע עידית ולא לגבות הרבה מזיבורית וכולן מפני תיקון העולם כדמפרש בגמרא: ואין נפרעין מנכסים משועבדים . ...

1234567891011121314151617181920