מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק א

 פרשת בראשית   ( א ) בראשית - אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל א [את] התורה אלא (שמות יב ב) מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ב [בה] ישראל, ומה טעם פתח ג בבראשית, משום (תהלים קיא ו) כח מעשיו הגיד ...

2

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ב

 ( ב ) ויכל אלהים ביום השביעי - רבי שמעון אומר נ בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על הקודש, הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו ס כחוט השערה ונראה ע כאלו כלה בו ביום. דבר אחר מה היה העולם חס...

3

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ג

 ( א ) והנחש היה ערום - מה ענין זה לכאן היה לו לסמוך (פסוק כא) ויעש לאדם ולאשתו ק כתנות עור וילבישם. אלא למדך מאיזו עילה קפץ הנחש עליהם, ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמיש ר לעין כל ונתאוה לה: ערום מכל - ל...

4

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ד

 ( א ) והאדם ידע - כבר קודם הענין של מעלה, ס קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההריון והלידה, שאם כתב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד ע היו לו בנים: קין - על שם קניתי איש: את ה' - כמו עם ה', כשברא אותי ואת אישי ה...

5

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ה

 ( א ) זה ספר תולדות אדם - זו היא ספירת תולדות אדם, ומדרשי אגדה יש רבים: ביום ברא וגו' - מגיד שביום שנברא ו הוליד: ( ג ) שלשים ומאת שנה - ז עד כאן פירש מן האשה: ( כד ) ויתהלך חנוך - ח צדיק היה וקל בדעת...

6

רש"י בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 ( ב ) בני האלהים - בני השרים והשופטים. (דבר אחר בני האלהים הם השרים ההולכים בשליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם). כל אלהים שבמקרא לשון מרות, וזה יוכיח (שמות ד טז) ואתה תהיה לו לאלהים, (שם ז א) ראה...

7

רש"י בראשית פרשת נח פרק ז

 ( א ) כי אותך ראיתי צדיק - ולא נאמר צדיק תמים. מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו: ( ב ) הטהורה - העתידה להיות טהורה לישראל, למדנו ט שלמד נח תורה: שבעה שבעה - כדי שיקריב י מהם קרבן בצ...

8

רש"י בראשית פרשת נח פרק ח

 ( א ) ויזכור אלהים - זה השם מדת הדין הוא, ונהפכה למדת רחמים על ידי תפלת הצדיקים, ורשעתן של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין, שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה, והוא שם מדת ר...

9

רש"י בראשית פרשת נח פרק ט

 ( ב ) וחתכם - ואימתכם כמו (איוב ו כא) תראו חתת. ואגדה לשון חיות שכל זמן שהתינוק בן יומו חי אין אתה צריך לשומרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן העכברים, שנאמר ומוראכם וחתכם יהיה, אימתי יהיה...

10

רש"י בראשית פרשת נח פרק י

 ( ב ) ותירס - ל זו פרס: ( ח ) להיות גבור - להמריד מ כל העולם על הקב"ה בעצת דור הפלגה: ( ט ) גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו ומטען למרוד במקום: לפני ה' - מתכוין נ להקניטו על פניו: על כן יאמר כנמרד - ע...

1234567891011121314151617181920