ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד

 אמר המחבר התלמוד נחלק לשני חלקים משנה ופירוש המשנה. המשנה היא הנקראת תורה שבע"פ והיא יסוד התורה שהעתיקו ממשה רבינו ע"ה עד ימי רבינו הקדוש ע"ה והוא רבי יהודה הנשיא [ונקרא קדוש שמימיו לא הכניס ידו מן הא...

2

איגרת רב שרירא גאון שאלת רבני קירואן

 שאלת רבני קירואן א. שאילו רבנן דבקירואן לבבא דמתיבתא לבית דינא דמרנא רבנא שרירא בריה דרבנא חנניא ברי' דרבנא יהודה. ואתו הני שאילות בית דינא דמרנא ורבנא האיי דיינא דבבא ברי' דרבנא ומרנא שרירא ריש מתיבת...

3

איגרת רב שרירא גאון כיצד נכתבה המשנה

 כיצד נכתבה המשנה ד. הכין חזינא דודאי שיתא סדרי משנה רבינו הקדוש תרצינון כי היכי דגרסי להו הלכתא דבתר הלכתא ואין להוסיף ואין לגרוע והכי אמרינן בגמרא דיבמות בפ' הבא על יבמתו (סד, ב) מתני' אימת אתקין בימ...

4

איגרת רב שרירא גאון סדרן של המסכתות

 סדרן של המסכתות לא. ולענין מסכייתא דחזיתון דאית בהון מוקדם ומאוחר, ר' כד תרצינהו למתני' לא סדרינון למסכייתא חדא בתר חברתה אלא חדא תנייה באפי נפשיה, מאן דניחא ליה לאקדומי מקדים לה ומאן דניחא ליה לאחורי...

5

איגרת רב שרירא גאון חיבור התוספתא והברייתות

 חבור התוספתא והברייתות לד. ולענין תוספתא דר' חייא. ודאי הוא תרצה ולא מסיימא לן מילתא אי ביומי' דר' תרצה או בתריה. אבל בלא ספק בתר דאתרצן הלכות משנתנו אתרצה תוספתא. ומילי דתוספתא ברירן דבתר מתני' אינון...

6

איגרת רב שרירא גאון כתיבת התלמוד

 כתיבת התלמוד נא. ותלמוד נמי דשאלתין עלוהי, אפילו ראשוני ראשונים אית להון תלמוד דהא אמרינן דאית להו הלכתא דגריסן להון, דאמרי' (סנהדרין מ, א) מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים. ואע"ג דלאו כלהו גרסי בפה אחד...

7

איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי

 רבנן סבוראי עט. ובתר הכי אע"ג דודאי הוראה לא הות, הוו סבוראי דמפרשי פירושי דמקרבי להוראה ואקרי אנהו רבנן סבוראי. וכל מאי דהוה תלי וקאי פרשוה, כגון רב רחומי ורבה ורב יוסף ורב אחאי מבי חתים, דאמרינן בהמ...

8

איגרת רב שרירא גאון תקופת הגאונים

 תקופת הגאונים קח. והויין שני שמד וצרות בסוף מלכות פרסיים ולא הוו יכלין למקבע פרקי ואתובי מתיבתא ומדבר מנהג גאונים עד בתר כמה שנין דאתו רבנן דילנא מפומבדיתא לסביבות נהרדעא למדינתא דפרוז שבור. ואילין גא...

9

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), שאלת רבני קירואן

 שאלת רבני קירואן א. שאלו רבנן שבקירואן לשערי הישיבה למקום הבית דין של מורנו רבינו שרירא בן רבינו חנינא בן רבינו יהודה. ובאו השאלות האילו לפני בית דינו של מורנו ורבינו האיי אב בית דין של רבינו ומורנו ש...

10

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), כיצד נכתבה המשנה

 כיצד נכתבה המשנה ד. כך רואה אני, כי ששה סדרי משנה ודאי רבינו הקדוש הסדירם, כמו שלמדו אותם, הלכה אחר הלכה, ואין להוסיף ואין לגרוע, וכן אמרו בגמרא של יבמות, בפרק הבא על יבמתו משנתנו אימתי נתקנה. בימי רב...

1234567891011121314151617181920