ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

אגרת הרמב"ן

 (האגרת הזאת שלח הרמב"ן מעכו לקטלוניא לבנו וצוה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך (משלי א'). תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה לה...

2

איגרת השמד

 אמר משה בן הרב הדיין מימון הספרדי זכר צדיק לברכה: שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה עליהם ממה שקרה על רוב קהלות ישראל מזה השמד - המקום יבטלהו! - על ענין השמד הזה אשר יכרי...

3

איגרת תחית המתים

 הרימותי לאל עליון ימיני, אשר קנה שחקים ואדמות, הכי יש בין קדושים לאנשים, מעון צדק ועולם לנשמות, ויאבדו הפגרים בעפרים, ולעד ישכנו מדבר ישימות, והרוחות בהיכלי ההנחות, עליהן תעבור רוח נעימות, בני איש אם ...

4

איגרת תימן

 מני אנא משה ברבי מימון הדיין, ברבי יוסף החכם, ברבי יצחק הרב, ברבי עובדיה הדיין זכרונם לברכה: חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו! לכבוד גדול וקדוש מר ורב יעקב החכם הנחמד היקר הנכבד בן כבוד מר ורב נתנאל ...

5

יסוד התשובה

 שלח לנו הקב"ה ביד עבדיו הנביאים. וביד יחזקאל הנביא. נאום ה' אלהים שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיו לכם למכשול. השליכו מעליכם כל פשעיכם אשר פשעתם בם. ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמותו. אדם אשר פשע וח...

6

ספר היראה

 טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו (איכה ג) , כי טוב לאדם לשאת ולסבול עולו של הקב"ה ולתת מוסרות ומוטות על צוארו להכנס לעבודת בורא העולם, ויזכור את בוראו בימי (כחו) [בחורותיו] (כצ"ל, ומלשון הכתוב [קהלת יב]: "...

7

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פתיחה

 אגרת הקודש [ששלח הרמב"ן ז"ל לאחד החברים בענין חבור האדם אל אשתו] [יברכך ה' וישמרך. אחי בהיותך זריז ומהיר לחקור על הדרכים אשר מהם תדע ידיעת יראת ה' יתברך, ותוכל ללכת בדרכי האמת ובדרך האורה המאירה, אל מ...

8

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק א

 דע כי בהיות אומת ישראל מיוחדת להקב"ה והבדילה בתורתו הקדושה מכל האומות כאשר הוא יתברך נבדל מכל מה שזולתו, כאומרו יתברך (ישעיה מג) עם זו יצרתי לי ואמר במקום אחר (ישעיהו מב כד) ה' (אחד) [זו חטאנו לו] לגז...

9

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק ב

 הדרך הראשון - במהות החבור דע כי חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכוונה הנכונה. ואל יחשוב אדם כי בחבור הראוי יש גנאי וכיעור ח"ו. שהחבור הראוי נקרא ידיעה, ולא לחנם נקרא ...

10

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק ג

 הדרך השני - בזמן החבור הנה הש"י אמר בתורה (שמות כא) שארה כסותה ועונתה לא יגרע. ועונה האמורה בתורה מפורשת בגמרא (כתובות סא ב) כי העונות משתנות כפי סדר כל בני אדם. ועכשיו נניח לדבר בעונת שאר בני אדם ונד...

1234567891011121314151617181920