ספרי שאלות ותשובות (שו"ת)

ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 133782 מקורות עבור ספרי שאלות ותשובות (שו"ת).
להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

שו"ת בעלי התוספות נספח ב

 כתב נשלח למורי אחי הר"ם ממדינת מרקא מעיר פיסרו. והא לך לשון מ"א הר"ם שלי"ו. הארכת עלינו בשאילות חבילות חבילות, פשטת אל כל גלילות, כבוצר על סלסילות לא השארת עוללות, מגבלות מעשי עבות גדילות, זיווגת את ה...

2

שו"ת בעלי התוספות סימן א

 א על דבר אחינו בני רימ"ש הבאים לשוק טרויי"ש, וקפץ עליהם צר ואויב וירוצצום, וגומלי חסדים שבטרויי"ש מסרו עליהם נפשם ופסקו עליהם כדי פדיונם בשלשים ליטר'. והחבושים נתנו רובם. והמותר הטילו עליהם קהל טרויי"...

3

שו"ת בעלי התוספות סימן ב

 א שאלתי את הרב ר' משלם המדליק נר חנוכה במקום ששלטה רוח מצויה וכבתה אם זקוק לה. דבעלמא דקיימא לן אין זקוק לה ב דילמא התם דווקא שקיים מצות הדלקה. אבל האי הדלקה לאו כלום היא. והשיב דהדיא עמי דזקוק לה. דה...

4

שו"ת בעלי התוספות סימן ג

 א נשאל לפני ר' אלעזר הגדול. כהן שנשתמד מרצונו ומעצמו, ועמד באותו שמד בלא שום הכרח עד שלמד ספר טעותם ועשה קרחה בראשו, וגלח זקנו, ונבח על מזבחותם, ויצמד לבעל פעור, ואכל זבחי מתים, ונעשה כומר לע"ז כאחד מ...

5

שו"ת בעלי התוספות סימן ד

 א שאל רבי' קלונימוס איש רומי את רבי' יצחק סגן לויה כמה היטיב החכם לשאל ממי שאינו יודע לשאל, שהוא שואל מה זאת, והחכם שואל מה העדות והחקים והמשפטים וגו'. ועוד מה המענה שמשיבו ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח...

6

שו"ת בעלי התוספות סימן ה

 א וששאלת על הגוי שלוה מנה מראובן בריבית על משכון לאחר ימים נצרך ראובן לאותו מנה שלוה ממנו הגוי, והלך אל שמעון וא"ל תן לי מנה שלוה ממני גוי על משכון זה, וטול הריבית מהיום, אני אטול מה שעלה כבר. חזרתי ע...

7

שו"ת בעלי התוספות סימן ו

 א וראובן שאמר לשמעון הלויני כור חיטין או זקוק כסף עד זמן, והוקרו החיטין או הכסף. דעתי נוטה, לא מבעיא הכסף דיכול לשלם ואין בו משום רבית לפי שאין הכסף מתזלזל ומתייקר, אלא מעות הן מתזלזלין ומתייקרין, והכ...

8

שו"ת בעלי התוספות סימן ז

 א וראובן שלוה משמעון על משכון גוי וכשבא מעות לידו נתן לו קרן וריבית ופדה את המשכון בשם גוי. ודאי אסור לעשות כן וראובן עובר בלאו, שנתן הריבית. כדתנ' ב אילו עוברים בלא תעשה הלוה והמלוה כו'. ושמעון שלא י...

9

שו"ת בעלי התוספות סימן ח

 א אעתיק תשובת רש"י, ונבון יבון /יבין/ דבר לאושרו. שאלו לרבינו המתנה שהזכיר לאשתו במטלטלין אם מתקיים, הואיל ולא קנו מידו. שהרי לא מחמת מיתה ציוה, שכך אמר אם אעמוד מחולי זה אין בדבריי כלום, ואם אמות יתק...

10

שו"ת בעלי התוספות סימן ט

 א שוב מצאתי שכתב רש"י ע"ה בתשובה אחת וז"ל: וששאלת אם עדותן עדות, מחמת שהיו אנוסין באותה שעה. אני משיב עליה הכל לפי מה שהם העדים. אם הוחזקו ב"ד בהם שהיו נוהגים כדת משה בהצנע באונסם, ולא נחשדו על עבירות...

1234567891011121314151617181920